4.4 /5 20 5 1 قرنطینه اسب

قرنطینه اسب

  • قرنطینه اسب1399/10/29

    قرنطینه : Quarantine تعریف قرنطینه : عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز. به عبارت ساده تر نگهداری جاندار در مدت زمان معین در شرایط خاص و تحت نظارت کنترل جهت حصول اطمینان از سالمت و عدم انتشار آلودگی قبل از ورود به مبدا می باشد. اصل این واژه از ایتالیایی Quarantina یا giorni Quaranta گرفته شده است و مربوط به ونیز سده هفدهم می باشد و معنای دوره چهل روزه میدهد. در زبان فارسی قرنطینه از واژه فرانسوی Quarantaine که از همان ریشه است وام گرفته شده است. هدف از قرنطینه : امروزه با درك جدیدی که نسبت به شناخت راههای انتقال بیماری, عوامل بیماریزا و پیشرفت طریق پیشگیری از قرنطینه به وجود آمده است مفهوم قرنطینه وسیع تر و جامع تر شده است. به طوریكه به عنوان اولین خاکریز و سد دفاعی در برابر عوامل بیماریزا و عفونی تلقی می شود و شامل تمامی اعمالی میگردد که می باید رعایت شود تا از ورود عامل بیماریزا به منطقه پاك و عاری از آلودگی جلوگیری نماید . از سویی با توجه به متعدد بودن راههای سرایت عوامل عفونی بیماریزا ) مثل تماس مستقیم دامها با همدیگر, آب و هوا و علوفه و دان, کارگران دامداریها و مرغداریها, بازدیدکنندگان, انواع حیوانات وحشی, جوندگان و پرندگان و وسایل حمل و نقل و ... ( قرنطینه شامل مجموعه عوامل و عملكردهائی است که مبادی ورودی نهایی دام را از عدم ورود دام آلوده مطمئن می سازد و از ورود عوامل عفونی بیماریزا از هر یك از راههای ممكن جلوگیری نماید و سالمت دامها را در منطقه یا فارم از نظر حضور عوامل بیماریزا تضمین و بیمه نماید. لذا می توان گفت که قرنطینه بیمه ارزان و در دسترس برای سالمت دامها است . اهمیت قرنطینه در محدود کردن منطقه آلوده و جلوگیری از سرایت بیماری به مناطق دیگر است. این امر سبب خواهد شد که در وسعت کمتری با بیماریها برخورد شود و نیرو، سرمایه و هزینه کمتری مصرف شود. و در عوض قدرت، شدت و سرعت بیشتری در برخورد با بیماریها و کنترل و مهار آنها اعمال گردد . استمرار و مداومت در امر قرنطینه، باعث تضمین سالمتی دامها به سبب جلوگیری از نفوذ عوامل بیماریزا خواهد شد که به تبع آن ابتالء دامها به انواع بیماریها کمتر و هزینه های درمان و پیشگیری نیز به شدت کاهش خواهد یافت . بنا به این اصل مهم, قرنطینه در سطوح مختلف قاره ای, منطقه ای, کشوری, استانی و در سطوح کوچكتر فارمی اجرا و برقراری هر کدام از سطوح فوق با توجه به موقعیت محل, سایقه بیماری, میزان انتشار بیماری در منطقه, سرعت انتشار بیماری, وضعیت حمل و نقل و گردشگری و ... به طرق مختلف اعمال میگردد./ امروزه بر اساس قوانین سازمان بهداشت جهانی OIE جهت جلوگیری از انتشار آلودگی در مسیر جابجایی و همچنین حصول اطمینان از خروج دام آلوده قبل از جایجایی اقدام به ایجاد قرنطینه پیش از صادرات نموده است به این هدف که از خروج و انتشار آلودگی جلوگیری نماید و این مضاف بر قرنطینه پیش از ورود می باشد که در این قرنطینه عالوه بر حصول اطمینان از سالمت و نتایج آزمایشات و یافته های قرنطینه پیش از خروج ، از ورود آلودگی که ممكن است طی مسیر منتقل شده باشد نیز حفاظت و سیانت می نماید./ ادامه مقاله ......

    قرنطینه اسب